„Tadeusz Kościuszko – bojownik o wolność i niepodległość”

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 5-7 do udziału w konkursie „Tadeusz Kościuszko – bojownik o wolność i niepodległość”
 Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 rokiem Tadeusza Kościuszki. 
W celu przybliżenia postaci Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca ogłasza konkurs historyczno – plastyczny.
Cele konkursu:
1. Pamięć o bohaterze narodowym jakim był Tadeusz Kościuszko.
2. Zmotywowanie uczniów do poznania biografii Tadeusza Kościuszki.
3. Podniesienie poziomu wiedzy na temat Tadeusza Kościuszki.
4. Doskonalenie umiejętności pisania prac pisemnych.
5. Rozwijanie kreatywności dzieci.
6. Propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych
wzorców osobowych.
7. Upamiętnienie 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
8. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
9. Rozwijanie zdolności manualnych.
10.Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
11.Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.

Regulamin konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych w Ząbkach i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach tematycznych:
1. Kategoria historyczna- praca pisemna.
Tadeusz Kościuszko to nie tylko przywódca insurekcji kościuszkowskiej, ale również uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy na temat: ,,Tadeusz Kościuszko – bohater dwóch narodów”. Należy przedstawić postać Tadeusza Kościuszki oraz dobrać odpowiednie argumenty odnosząca się do tematu wypracowania. Praca powinna być napisana na komputerze, minimum jedna strona A4, rozmiar czcionki 14.
2. Kategoria plastyczna - projekt orderu lub medalu.
Tadeusz Kościuszko otrzymał wiele odznaczeń oraz został uczczony licznymi monumentami. Wykonaj projekt orderu lub medalu, upamiętniający walkę
Tadeusza Kościuszki o niepodległą Ojczyznę. Prace wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną, według upodobań i umiejętności uczestnika. Format pracy A4/A3, technika dowolna.

UWAGA!
Uczeń może oddać maksymalnie tylko jedną pracę konkursową. Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:
Autor: imię i nazwisko, wiek, klasa oraz pełną nazwę i adres szkoły.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U.Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Prace należy składać do nauczyciela historii do dnia 24.11.2017 r.


Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

Ocena prac konkursowych:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora. Komisja przyzna nagrody rzeczowe dla
trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
I. Praca historyczna
II. Praca plastyczna

Kryteria oceny prac:
Historyczna:
1. Odpowiednie przedstawienie biografii Tadeusza Kościuszki.
2. Dobranie argumentacji potwierdzający temat pisemny pracy.
3. Brak błędów merytorycznych oraz ortograficznych.
4. Samodzielny charakter pracy.
Plastyczna:
1. Trafność doboru tematyki pracy.
2. Jakość wykonania.
3. Oryginalność.
4. Stopień trudności wykonania.
5. Materiał użyty do wykonania pracy.
6. Samodzielny charakter pracy.
7. Zgodność pracy z założeniami konkursu.
8. Estetyka wykonania pracy.

O wynikach konkursu oraz miejscu i terminie wręczenia nagród zostaną powiadomione szkoły laureatów (mailem lub telefonicznie).

 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator prace zatrzymuje.

.......................................................................

KONKURS „MÓJ RÓŻANIEC”

KONKURS „MÓJ RÓŻANIEC”.

Październik jest miesiącem modlitw z Różańcem. Dlatego uczniowie klas III wzięli udział w konkursie: „Mój Różaniec”. Uczestnicy konkursu do wykonania różańca wykorzystali najróżniejsze materiały. Były różańce z żołędzi, kasztanów , jarzębiny, drewnianych koralików, makaronu, śrubek, masy solnej itp. Pomysłowość i oryginalność prac okazała się wielka. Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie otrzymały
dyplom i nagrodę. Wystawa różańców  wyeksponowana została w gablocie na korytarzu szkolnym. 


I miejsce - Nożykowski Michał 3j

II miejsce - Dymińska Gabriela 3g

III miejsce - Skarżyński Witold 3j

Wyróżnienia - Pyśk Zuzanna 3i, Bieniek Jakub 3h

Misyjny - Tarłowska Oliwia 3b

Jesienny - Ziembka Jakub 3e

Zimowy - Ratyński Filip 3h

Ekologiczny - Kietlińska Paulina 3i

Estetyczny - Szewczyk Gabriela 3k

Pachnący - Zając Zuzanna 3c

Orginalny - Kocięcka Amelia 3h

Drewniany, św. Józefa - Gryglas Maja 3h

Puchaty - Raszplewicz Antonina 3c

Najbardziej dziewczęcy - Murawska Oliwia 3k
                                                                                                         s. Urszula Galek

                                                                                                  


        

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr 2017Uczniowie chętni do udziału w konkursie mogą zgłaszać się do 9 listopada 2017:
klasy I - III  - p. Anna Słowik
klasy IV - VI - p. Anna Słowik i p. Małgorzata Goździak
klasy VII i gimnazjum - p. Sławomir Pielat

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo mają uczniowie mający sukcesy w matematyce, informatyce.

Do udziału w konkursie wymagana jest zgoda |Rodzica według wzoru.
https://www.bobr.edu.pl/

.................................................................................................

KONKURS GRAMATYCZNY

20 listopada 2017r. odbędzie się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Gramatycznego.
Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są 
o zgłoszenie się do dnia 26 października do:
p. Małgorzaty Chibowskiej - klasy VI - VII
p. Agnieszki Barbachowskiej - klasy II i III gimnazjum


..................................................................................

XVIII Powiatowy Konkurs Literacki "Liryki o Niepodległej"

1. Konkurs przeznaczony jest na dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w dwóch kategoriach wiekowych:
Kat. I - klasy 4-6 szkół podstawowych 
Kat. II - klasy 1-3 gimnazjum 
2. Pierwszy etap - do 24 października należy przesłać w samodzielnie ułożone wiersze o charakterze patriotycznym "Niepodległa Polska" do nauczyciela polonisty drogą elektroniczną 
3. 2 etap: finał i wręczenie nagród: MOK Kobyłka ul. Jana Pawła 22 w dniu 11 listopada 2014 r. o godz. 15.00 

.................................................