Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy "Razem dla klimatu"

ZAPRASZAMY DO KONKURSU PRZYRODNICZEGO

SZKOŁA PODSTWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZĄBKACH ORGAZNIZUJE
 KONKURS MIĘDZYSZKOLNY

,,Razem dla klimatu’’

I. REGULAMIN KONKURSU:
1.ORGANIZATOREM KONKURSU JEST SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZĄBKACH
2. KONKURS ORGANIZOWANY JEST DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI.
3. KONKURS ORGANIZOWANY JEST W RAMCH PROJEKTU :
    ,,Razem dla klimatu.’’
II. CELE KONKURSU:

·        popularyzowanie wiedzy na temat zachodzących zmian klimatycznych,
·        rozpowszechnianie metod przeciwdziałania zmianom klimatu,
·        poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii,
·        kształtowanie wrażliwości na piękno oraz wartości natury,
·        aktywizowanie uczniów

III. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU I ZADANIA KONKURSOWE:
1.     Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez terminowe przesłanie Formularza Zgłoszeniowego,  który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu i wypełnieniu formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2.     Zadania konkursowe są następujące:
Konkurs jest dwuetapowy:
I etap rozpoczyna się 5 grudnia 2016r., a kończy 3 marca 2017 roku
Warunkiem udziału w konkursie jest nagranie filmu. Film zapisany na płycie CD należy dostarczyć do SP2 w Ząbkach.
II etap – Finał odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach.
3. Zasady i tryb prowadzenie konkursu:
I etap - żeby wziąć udział w konkursie wystarczy indywidualnie lub zebrać grupkę znajomych (max. 3 osoby), nakręcić wspólnie max. 5 minutowy film przedstawiający doświadczenie, którego treść będzie związana z tematem konkursu. Praca powinna być opisana:
a)    Imię i nazwisko autora pracy , klasa oraz adres szkoły
b)    Tytuł pracy ,,Razem dla klimatu’’
c)    Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz zgodę na udział w konkursie – załącznik nr 1
d)    Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie rodzin pracowników organizatora.
Spośród prac wykonanych przez uczniów jednej placówki – jury                     ( nauczyciele koordynatorzy) wyłonią 5 filmów w ramach szkolnego etapu     i dostarczą do organizatora. Prace zostaną ocenione przez Komisje Konkursową, która przyzna punkty od 5 do 10.
II etap konkursu – osoby wyróżnionych prac zostaną zaproszone na turniej wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Na tej podstawie zostaną wyłonione poszczególne miejsca.
4.     Kryteria oceniania prac:
            - samodzielność wykonania
            - pomysłowość, innowacyjność rozwiązania
            - staranność pracy
            - zgodność z tematem
            - poprawność merytoryczna
             
IV. Termin zgłoszeń:
Wypełnione formularze Zgłoszeniowe należy przesłać w terminie do 10.02.2017 do Szkoły podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego        ul. Batorego 11
05- 091 Ząbki.


V.  Termin składania prac:
Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatorów konkursu lub do sekretariatu  do 03.03.2017r.
 ( piątek) do godz. 15:00
VI. Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja Konkursowa wybierze 5 najlepszych filmów konkursowych z wszystkich dostarczonych prac do dnia 10.03.2017r. i również przyzna od 5 do10 pkt.  Autorów  najlepszych filmów zaprosi do II etapu . Finał konkursu i II etap odbędą się w dniu 20 kwietnia 2017 r.  wówczas to zostaną przyznane  miejsca 1,2 i 3 oraz wyróżnienia.
VII. Nagrody:
Gala rozdania nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbędzie się 20 kwietnia po zakończeniu II etapu i zliczeniu zdobytych punktów.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie na zwycięzców czekają  nagrody.
Organizatorzy konkursu
                                                                             Elżbieta Wychucka
Anita Frączek
Anna Orchowska

................................................................................................